Expert gestiune economică – ADR Nord-Vest

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs: un post vacant de Expert gestiune economică în cadrul Departamentului Administrativ-logistic, Direcţia Economică, pe perioadă determinată de 36 de luni. Candidații care îndeplinesc condițiile se pot înscrie la concurs până în 4 mai 2021.

Domeniu de activitate:
Administrativ-Logistic
Locație:
Cluj-Napoca
Tipul job-ului:
Perioadă determinată (36 luni)

CERINȚE:

 • Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă, conform HG nr. 326/2019, în domeniul fundamental ”Științe sociale”, ramura de științe ”Științe economice”
 • Experienţă muncă de minimum 5 ani, ulterior licențierii, în funcții ce necesită studii superioare
 • Abilități de muncă în echipă
 • Abilităţi de comunicare foarte bune
 • Punctualitate
 • Organizare

RESPONSABILITĂȚI:

 • Gestionarea bunurilor din patrimoniu, în ceea ce priveşte primirea, păstrarea şi eliberarea acestora, prin operaţiuni legale, care să asigure integritatea lor;
 • Asigură evidenţa imobilizărilor corporale şi necorporale;
 • Urmăreşte înregistrarea obiectelor de inventar, analitic pe departamente şi pe responsabili;
 • Asigură depozitarea corespunzătoare a bunurilor achiziționate şi securizarea acestora, în sensul evitării furtului sau repartizării neraţionale către solicitanţi (personal);
 • Asigură evidența și păstrarea documentelor de garanție pentru bunurile achiziționate;
 • Colaborează cu Experții Agenţiei, în vederea asigurării achiziţionării din timp a materialele consumabile, produsele promoționale, al produselor de protocol şi alte bunuri/ dotări necesare
 • La inventarierea gestiunii, participă la toate fazele inventarierii, conform deciziei de inventariere;
 • Întocmeşte referatele de necesitate care se referă la aspecte administrativ-logistice legate de dotări, mijloace fixe, bunuri, consumabile, etc.;
 • Colaborează cu Experții Achiziții Publice și cu celelalte structuri organizatorice, în vederea întocmirii caietelor de sarcini, sau a specificațiilor tehnice pentru procedurile de achiziții;
 • Participă la activităţile legate de administrarea şi gestionarea parcului auto.

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în Romania;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;
 • HG nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale agenților economici, autorități sau instituții publice.

Detalii suplimentare despre dosarul de candidatură și organizarea concursului pe post la un click distanță și pe e-mailul resurse.umane@nord-vest.ro.

Contactează-ne